අරුන්දිකගෙනුත් ප්‍රතිප්‍රහාර – ඔය සහකාර පොලිස් අධිකාරී හොඳ මිනිහෙක් නෙවෙයි : ඔහුටත් නඩු තිබෙනවා

අරුන්දිකගෙනුත් ප්‍රතිප්‍රහාර - ඔය සහකාර පොලිස් අධිකාරී හොඳ මිනිහෙක් නෙවෙයි : ඔහුටත් නඩු තිබෙනවා
  • අරුන්දික ප්‍රනාන්දු

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka