අයියට පංගුවක් කැමතියි. මල්ලිට අකමැතියි.මල්ලිට කැමති අය අයියට අකමැති . මේ පවුලක් කඩන්න හදන්නේ.( වීඩියෝ )

අයියට පංගුවක් කැමතියි. මල්ලිට අකමැතියි.මල්ලිට කැමති අය අයියට අකමැති . මේ පවුලක් කඩන්න හදන්නේ.( වීඩියෝ )

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka