“අභියෝග ජය ගනිමින් රජයේ අධ්‍යාපන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නට උදා වූ නව වසරේදීත් විශිෂ්ට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න…”

“අභියෝග ජය ගනිමින් රජයේ අධ්‍යාපන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නට  උදා වූ නව වසරේදීත් විශිෂ්ට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න...”

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka