අනුර කුමාර අධිකරණ සේවා කොමිසම ගැන බෝම්බයක් පත්තු කරයි: ඇමති කල් ඉල්ලයි

අනුර කුමාර අධිකරණ සේවා කොමිසම ගැන බෝම්බයක් පත්තු කරයි: ඇමති කල් ඉල්ලයි
  • අනුර කුමාර දිසානායක
  • පාර්ලිමේන්තුව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka