සා/පෙළ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගත් දෙව්මි රන්සරා දැරියට මහජන බැංකුවෙන් ලැප්ටොප් පරිගණකයක්

සා/පෙළ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගත් දෙව්මි රන්සරා දැරියට මහජන බැංකුවෙන් ලැප්ටොප් පරිගණකයක්

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka