සාරභුමි ණය පිරිනැමීමට මහජන බැංකුවේ සභාපති කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘති නිරික්ෂණ චාරිකාවක

සාරභුමි ණය පිරිනැමීමට මහජන බැංකුවේ සභාපති කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘති නිරික්ෂණ චාරිකාවක

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka