වෘත්තීය සුදුසුකම් සපිරූ තරුණ පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජෝන් කීල්ස් කැපවේ

වෘත්තීය සුදුසුකම් සපිරූ තරුණ පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජෝන් කීල්ස් කැපවේ

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka