මහජන බැංකුව සිය 60 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව ඉදි කළ මැදිරිගිරිය වී ගබඩාව ජනතා අයිතියට

මහජන බැංකුව සිය 60 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව ඉදි කළ මැදිරිගිරිය වී ගබඩාව ජනතා අයිතියට

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka