මහජන බැංකුවෙන් විශ්ව විද්‍යාල අපේක්ෂිත සිසුන්ට සහන ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලැප්ටොප් පරිගණක

මහජන බැංකුවෙන් විශ්ව විද්‍යාල අපේක්ෂිත සිසුන්ට සහන ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලැප්ටොප් පරිගණක

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka