කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ලෙස පත් කරයි

කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ලෙස පත් කරයි
  • අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
  • ආර්ථිකය
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

    Source FromBusiness AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka