එම්.එම්.බී.එල්. මනී මාස්ටර් සමාගම පාරිභෝගිකයින්ට මිලියන ගණනින් මුදල් තෑගි ලබා දෙන මුදල් නිධානය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන දියත් කරයි

එම්.එම්.බී.එල්. මනී මාස්ටර් සමාගම පාරිභෝගිකයින්ට මිලියන ගණනින් මුදල් තෑගි ලබා දෙන මුදල් නිධානය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන දියත් කරයි

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka