අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිය හැටි ගැන රාජ්‍ය ඇමතිගෙන් පැහැදිළි කිරීමක්

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිය හැටි ගැන රාජ්‍ය ඇමතිගෙන් පැහැදිළි කිරීමක්
  • ආර්ථිකය

    Source FromBusiness AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka