සජිත්ගේ තත්වය බරපතල වෙයි - මැතිවරණයටත් පෙර අගමැති වෙලා : ආරාධනා පතකුත් යවලා

සජිත්ගේ තත්වය බරපතල වෙයි – මැතිවරණයටත් පෙර අගමැති වෙලා : ආරාධනා පතකුත් යවලා

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා බව සඳහන් කරමින් ඔහු සහභාගි වන ජනහමු...