රාගම මෙල්ස්ටා රෝහල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් කොවිඩ් - 19 ආසාධිත බව තහවුරු වීමෙන් පසුව මෙහෙයුම්වල වෙනස්කම් සිදු කරයි

රාගම මෙල්ස්ටා රෝහල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් කොවිඩ් – 19 ආසාධිත බව තහවුරු වීමෙන් පසුව මෙහෙයුම්වල වෙනස්කම් සිදු කරයි

රාගම මෙල්ස්ටා රෝහලෙහි මෑතකදී සේවය ආරම්භ කළ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් හට කොවිඞ් – 19...

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළියේ ඓතිහාසික පහළ යාමක්. 1989න් පසු අඩුම පොලී අනුපාතික අද වාර්තා වෙයි

අද (15) දින පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී පොලී අනුපාතික දැවැන්ත ලෙස පහළ ගොස්...