මුස්ලිම් බ්‍රදර්හුඩ් නායකයාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම්. | අනුගාමිකයින් සිය ගනනකට මරණ දඬුවම.

මුස්ලිම් බ්‍රදර්හුඩ් නායකයාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම්. | අනුගාමිකයින් සිය ගනනකට මරණ දඬුවම.

76 හැවිරිදි මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ (Muslim Brotherhood) නායක මහමුද් එසාත්ට එරෙහිව නැගුනු ත්‍රස්තවාදී චෝදනා මත...