රුසියාවේ ප්‍රමුඛ ධනවතෙකු වන අන්ද්‍රේ මෙල්නිචෙන්කෝ  කොළඹ වරාය නගරයේ සංචාරයක

රුසියාවේ ප්‍රමුඛ ධනවතෙකු වන අන්ද්‍රේ මෙල්නිචෙන්කෝ  කොළඹ වරාය නගරයේ සංචාරයක

ලෝක මට්ටමේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස සැලකෙන රුසියානු ජාතික අන්ද්‍රේ මෙල්නිචෙන්කෝ මහතා පසුගිය බදාදා (මාර්තු...