බාල වයස්කාර දැරියන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කළ අවුරුදු 15 සහ 16ක ළමුන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බාල වයස්කාර දැරියන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කළ අවුරුදු 15 සහ 16ක ළමුන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

නාඋල ප්‍රදේශයේ දී අවුරුදු 12 සහ අවුරුදු 08 බාල වයස්කාර ගැහැණු දරුවන් දෙදෙනෙකුට ලිංගික...