ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගැටේ ගහලා අන්තිම පාරටත් ඡන්දය කල් දාගන්න හදන වැඩේ ප්‍රතිඵල එනකොට රනිල් ගෙදර – අනුර මහනුවරදී කියයි (වීඩියෝ)

ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගැටේ ගහලා අන්තිම පාරටත් ඡන්දය කල් දාගන්න හදන වැඩේ ප්‍රතිඵල එනකොට රනිල් ගෙදර – අනුර මහනුවරදී කියයි (වීඩියෝ)

ඡන්දය කල් දමාගැනීමේ අවසන් අභිප්‍රාය සඳහා සිහින දකින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අවසාන උත්සාහය වූ...