රටේම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය – ඇමති ගොඩහේවා එන විට ජනතාව ව්‍යායාම් කරන්න ඇවිදින මංතීරුවේ

ගම්පහ – ඔරුතොට පාර අසල ඇති ව්‍යායාම් මංතීරුව යළි පිළිසකර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් යළි ආරම්භ...