‘ඇය සුරකින AIA’ මිලියන භාගයකට අධික කාන්තාවන් පිරිසක් සවිබල ගන්වමින් පළමු සංවත්සරය සමරයි

AIA ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා සමාගම, IFC-DFAT Women In Work වැඩසටහන හා සහයෝගීතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නා වූ...