ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි බටහිර රටවල යෝජනාව ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් උල්ලංඝණය කිරීමක්. – විදේශ ඇමති

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි බටහිර රටවල යෝජනාව ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් උල්ලංඝණය කිරීමක්. – විදේශ ඇමති

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 51 වන සැසිවාරය සඳහා බටහිර රටවල් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර...