නව ව්‍යවස්ථාවට ඡන්දය දී රට බෙදීමට හවුල් වන මන්ත්‍රීවරුන්ට ගමට එන්න දෙන්න එපා !

බෙදුම්වාදී බලවේග යුද්ධයෙන් දිනාගත නොහැකි වූ වෙනම රාජ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උපක්‍රම හරහා දිනා ගැනීම සදහා...

අමාත්‍යාංශවල වියදම් පිළිබඳ සමාලෝචනයට මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ මධ්‍යගත ඒකකයක්

අමාත්‍යාංශවල වියදම් පිළිබඳ සමාලෝචනය කිරීම සඳහා මධ්‍යගත ඒකකයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක...