මාලිංග කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් නොකිරීමට හේතු කියයි (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් තමාට ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමුව ද තමා එය ප්‍රතික්ෂේප කළ...

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 86කට ජාතික කොන්ත්‍රාත් ලබාදෙයි

වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයන් ඔසවා තැබීමේ පළමු පියවර වශයෙන්...