පොලීසියට බාර වුනේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට නිසයි. අත්අඩංගුවට ගත් අනුරුද්ධ සම්පායෝ කියයි

පොලීසියට බාර වුනේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට නිසයි. අත්අඩංගුවට ගත් අනුරුද්ධ සම්පායෝ කියයි

අත්අඩංගුවට ගත් මිගමුව බන්ධනාගාර අධිකාරි අනුරුද්ධ සම්පායෝ අපරාධ පරික්ෂණ  දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත...
පොලීසිය මගහරිමින් සිටි අනුරුද්ධ සම්පායෝ කුරුණෑගල දී අත්අඩංගුවට

පොලීසිය මගහරිමින් සිටි අනුරුද්ධ සම්පායෝ කුරුණෑගල දී අත්අඩංගුවට

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරි අනුරුද්ධ සම්පායෝ කුරුණෑගල දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කුරුණෑගල ශාන්ත ආනා...