ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු පොලිය අඩු කර නැහැ – මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පොලි අනුපාතයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැත. මෙතෙක් පැවැති...
‘දිරිය’ – කොවිඩ්-19 සටනේ විරුවන් වෙනුවන් වූ ADA ප්‍රණාමය

‘දිරිය’ – කොවිඩ්-19 සටනේ විරුවන් වෙනුවන් වූ ADA ප්‍රණාමය

රුපියල් මිලියන 0.5ක පරිත්‍යාගයක් වෙනුවෙන් වාර්තාගත දැවැන්ත අන්තර්ජාල සහභාගීත්වයක්. අප රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්...