වත්මන් රජය ජනතාව මුලා කරමින් සිටිනවා.. නැවත ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවෙන්නට කල යුතුදේ සජිත් කියයි

වත්මන් රජය ජනතාව මුලා කරමින් සිටිනවා.. නැවත ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවෙන්නට කල යුතුදේ සජිත් කියයි

මෙරට නැවත ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවෙන්නට නම් පළාත් සභා ක්‍රමය ශක්තිමත් කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු...