සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද?

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ ඔබට එක් රැස් කරගත යුතු තොරතුරු එක් රැස් කරගෙන එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කොට...