විදෙස් ටෙලි බද්දෙන් රුපියල් මිලියන 124 ක ආදායමක්

විදේශීය ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපට දේශීය නාලිකාවල පෙන්වීම හේතුවෙන් දේශීය ටෙලි නාට්‍ය හා ශිල්පීන්ට...

ගෝලීය හුවමාරු සංසඳයෙහි (WFE) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි නිල සංචාරයක

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව හා ගෝලීය හුවමාරු සංසඳය අතර පවතින සුවිශේෂ සබඳතාවය සහ කොළඹ කොටස්...