නායකත්වයේ සිහිනය මටත් තියෙනවා – ඒකට මට ඔබතුමාගේ සපොට් එක ඕනේ නැහැ – නවීන් දිසානායක

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වත්මන් නායකයාගෙන් පසු තමන්ද එම පක්ෂයේ නායකධුරය දැරීමේ කැමැත්තෙන් සිටින බව...
IDH රෝහලෙන් පැනගිය ආසාදිතයා ගමන් මාර්ගය ගැන බොරු කියලා - නිවසකට පැන ඇදුම් මාරු කරලා

IDH රෝහලෙන් පැනගිය ආසාදිතයා ගමන් මාර්ගය ගැන බොරු කියලා – නිවසකට පැන ඇදුම් මාරු කරලා

IDH රෝහලෙන් පැන ගොස් ජාතික රෝහලේදී සොයාගන්නා ලද කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයා විසින් තමන්ගේ ගමන්...