”වැඩිය ගැහුවේ නෑ. ජල ප්‍රහාර විතරයි. මම හිටියා නම් ගහන්න දෙන්නෑ..!” ජනපති කියයි.

ඊයේ දිනයේදී විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ උද්ගොෂණයට පොලිසිය විසින් පහර දීම තමා අනුමත නොකරන බවත් තමා...

වීරවංශගේ වාහන අවභාවිතාවේ පරීක්ෂණ වලට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් බාධා..!

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එම කාර්යාලයේ සිදුව ඇති මුදල් වංචාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා නොදෙනවා...