“සෙනසුරු වක‍්‍ර උණා.. ජනපතිගෙන් ජනතාවට හොද තීන්දු තීරණ රැසක්…” – රාජිත

“ජනාධිපතිවරයා ජනතාවට හොද තීන්දු තීරණ රැසක් ලබන සතියේ ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා එම නිසා...