රටට වාසිදායක නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් ගැන හොයන්න මලික්ගෙන් කමිටුවක්

අපනයන විවිධාංගීකරණය තුළින් රටට වඩා වාසිදායක වෙළඳ පොළවල් වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ ඍජු විදේශීය...

කිරි කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනයට ප්‍රංශයේ Netixis බැංකුවේ සහාය

ජාතික කිරි කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් කුඩා පරිමාණ කිරි නිපැයුම් මධ්‍යස්ථාන 06ක් සංවර්ධනය...