දුම්රිය නවීකරණයට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 160ක්

දුම්රිය මෙහෙයුම් නවීකරණය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි කාර්යක්ෂමතාව...

ලෝකයේ හොඳම සහ බුද්ධිමත්ම සේවකයින් ඔස්ට්‍රේලියාවට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජයෙන් නව වැඩසටහනක්

ලොව සිටින හොඳම සහ බුද්ධිමත් සේවකයින් ඔස්ට්‍රේලියාවට ගෙන්වා ගැනීමේ අරමුණින් Global Talent Independent වැඩසටහන...