“හමුදාව විදුලි පුටුවට දක්කන්න පොර කෑ NGO කප්පිත්තෙක් රජයේ වියදමින් ජිනීවා සමුළුවේ !”

මේ දිනවල ජිනීවා හි පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් සමුළුවට සහභාගී වන අට දෙනකුගෙන් යුත් දූත...