‘2016-2020 ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ උපාය මාර්ගයට‘ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි

සියල්ලන්ට සමානව කටයුතු කළ හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මඟින් කොටස් නිකුත් කරන්නන්, ආයෝජකයින්, වෙළෙඳපොළ...

ඉදිරිදැක්මක් සහිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය වී තිබෙනවා

ඉතාමත් ශක්තිමත් ඉදිරිදැක්මක් සහිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානයක...