වේගවත් ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් සඳහා වූ ප්‍රබල ජනවරමක්. ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය නව රජයට සුබ පතයි

2020 මහ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සහ ඡන්දදායක පුරවැසියන්ගෙන් ලැබුණු පැහැදිලි බහුතර ජනවරම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද...