උද්ඝෝෂණයකදී පොලීසිය එල්ල කළ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරවලින් ඇසක් අන්ධ වු සෙබලා රජයෙන් වන්දි ඉල්ලයි

උද්ඝෝෂණයකදී පොලීසිය එල්ල කළ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරවලින් ඇසක් අන්ධ වු සෙබලා රජයෙන් වන්දි ඉල්ලයි

ආබාධිත යුද හමුදා සෙබළුන් පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණයට පොලීසිය විසින් එල්ල කළ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරවලින් තම...

දේශීය කොටස් වෙළෙදපොළ ස්ථාවර තත්වයක ; පුර්ව කොවිඩ් 19 මට්ටම් ඉක්මවා අඛණ්ඩ ප්‍රගතියක

මෑත කාලයේදී  ආයෝජකයින් කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ආයෝජනය සඳහා දැක්වූ වැඩි උනන්දුව සහ මිල දර්ශකවල  ලබාගත්...