ඉඩම් ලියාපදිංචිය පරිගණක ගත කිරීම සාර්ථකයි

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉඩම් අමාත්‍යංශය...

පොන්ටින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව

හිටපු ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් නායක රිකී පොන්ටින් ශ්‍රී ලංකාව හා ඔස්ට්‍රේලියාව අතර ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වීමට නියමිත...