මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අක්කර 200ක කජු වගාබිමක් යටි වගාවන් සිදු කිරීමට ගිවිසුම් ගත වෙයි

කජු සංස්ථාවට අයත් මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අක්කර 200ක කජු වගාබිමක් යටි වගාවන් සඳහා තල් සංවර්ධන...