රජය නිවාඩු ලබාදීමේ තීරණයක් ගෙන නැහැ : පැතිරයන කට කතා අසත්‍යයි : රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

රජය නිවාඩු ලබාදීමේ තීරණයක් ගෙන නැහැ : පැතිරයන කට කතා අසත්‍යයි : රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ආසන්න දින කීපයක් තුළ කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් වාර්තා වීමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල රජය විසින්...