සියැට් කැළණි නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම හමුවේ දේශීය රබර් කර්මාන්තයේ ආදායම් ඉහළට

සැප්තැම්බර් මාසයේ රබර් මිලදීගැනීම් වලින් පමණක් දේශීය නිෂ්පාදකයින්ට රුපියල් මිලියන 150 ක ආදායමක් ටයර්...