පොලී අනුපාත අඩුකරන්න බැංකුවලට බලපෑම් කරනවා – මහ බැංකු ජ්‍යෙ.නි. අධිපති කියයි

මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික අඩුවීමට සාපෙක්ෂව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ නොයෑම සම්බන්ධයෙන්...

කොවිඩ්-19 ව්‍යසනය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 1,360 ක ප්‍රදානයක්

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව අතර කොවිඩ් – 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය...