රාගම මෙල්ස්ටා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු කොවිඩ්-19 ආසාධිත බව තහවුරු වීමෙන් පසු මෙහෙයුම් කටයුතුවල වෙනසක්

රාගම මෙල්ස්ටා රෝහලෙහි මෑතකදී සේවය ආරම්භ කළ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් හට කොවිඞ් – 19...

මහා භාණ්ඩාගාරය ‘හිඟ බිල්පත් නිරවුල් කිරීම තහවුරු කිරීමේ ලිපි’ නිකුත් කරයි

රජයේ කොන්ත්‍රාත් සහ සැපයුම්කරුවන්ට බැංකුවලින් ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් රජයේ විවිධ...

තැන්පතුකරුවන්ට ගෙවීම – ETI 75%කට සහ ස්වර්ණමහල් 89%කට සම්පූර්ණ මුදල් ගෙවිය හැකි බව මහ බැංකුව කියයි

ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී යන ආයතන වල ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීමත්...

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘අරුණැල්ල’ විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට කොවිඞ්-19 සහන වැඩසටහන් මාලාවක්

කොවිඞ්-19 වසංගත තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ආරම්භ...