‘දිරිය’ – කොවිඩ්-19 සටනේ විරුවන් වෙනුවන් වූ ADA ප්‍රණාමය

‘දිරිය’ – කොවිඩ්-19 සටනේ විරුවන් වෙනුවන් වූ ADA ප්‍රණාමය

රුපියල් මිලියන 0.5ක පරිත්‍යාගයක් වෙනුවෙන් වාර්තාගත දැවැන්ත අන්තර්ජාල සහභාගීත්වයක්. අප රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්...