ශෙහාන් ක්‍රිකට්වලින් සමුගන්න හේතුව වූ ‘සුපිරි ක්‍රීඩකයා’ වූ තිසර පෙර්රාගෙන් සැර උත්තරයක්

ශෙහාන් ක්‍රිකට්වලින් සමුගන්න හේතුව වූ 'සුපිරි ක්‍රීඩකයා' වූ තිසර පෙර්රාගෙන් සැර උත්තරයක්

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka