මාස 10ක් සිය රටේ කණ්ඩායම පැමිණෙන තුරු ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳි සිටි එංගලන්ත ජාතිකයාට ගෞරවය හිමි වූ අයුරු

මාස 10ක් සිය රටේ කණ්ඩායම පැමිණෙන තුරු ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳි සිටි එංගලන්ත ජාතිකයාට ගෞරවය හිමි වූ අයුරු

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka