“මට විශ්වාස කරන්නත් බැරි වුණා – මම මුහුණ සෝදලත් බැලුවා” – වාර්තා ගත පරාජයකට මුහුණ දුන්නු ඉන්දියාවට හිටපු වේග පන්දු යවන්න විහිළු කරයි

  • ඉන්දියාව

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka