ධිවර ජනතාව නංවන්නට මහජන බැංකුවේ අස්වැන්න ණය කල්පිටියේදී පිරිනැමේ

ධිවර ජනතාව නංවන්නට මහජන බැංකුවේ අස්වැන්න ණය කල්පිටියේදී පිරිනැමේ

රජයේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව යළි ස්වයංපෝෂිත රටක් බිහිකිරීමේ සරු බලාපොරොත්තුව වෙනුවෙන් මහජන බැංකුව හඳුන්වා...

62 වසරක අභිමානවත් ගමන් මග සමරන ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය උදෙසා වසර 62කට අධික කාලයක් කැපවී ක්‍රියා කල ආයතනයක්...