වැලිකඩ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් ගැටෙයි.. නියාමකයෙක් රෝහලේ

වැලිකඩ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් ගැටෙයි.. නියාමකයෙක් රෝහලේ

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරයෙකුට එම බන්ධනාගාරයේ කොමසාරිස්වරයෙකු විසින් පහරදුන් බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ...
වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ලොක්කෙකු සහ නිලධාරියෙකු ගුටිබැට හුවමාරුවක - අයෙක් රෝහලේ

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ලොක්කෙකු සහ නිලධාරියෙකු ගුටිබැට හුවමාරුවක – අයෙක් රෝහලේ

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරයෙකුට එම බන්ධනාගාරයේ කොමසාරිස්වරයෙකු විසින් පහරදුන් බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ...