පැය 24ක් තුළ සැකකරුවන් 376 ක් කොටු - බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක්

පැය 24ක් තුළ සැකකරුවන් 376 ක් කොටු – බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක්

බස්නාහිර පළාත තුළ සිදුකළ විශේෂ වැටලීම් වලදි විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 376 දෙනෙකු පොලීසිය...