කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘අරුණැල්ල’ විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට කොවිඞ්-19 සහන වැඩසටහන් මාලාවක්

කොවිඞ්-19 වසංගත තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ආරම්භ...