මැතිවරණ කොමිසම පත්කිරීමේ බලය ජනාධිපති නොගෙන පාර්ලිමේන්තුවට දිය යුතුයි – චන්දිම වීරක්කොඩි

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතින් යෝජනා කර ඇති ආකාරයට මැතිවරණ කොමිසම පත්කිරීම ජනාධිපතිවරයා...