හාමුදුරුවනේ ඩීල් එකෙන් වැඩි ලාභයක් නැහැ – ඒකෙන් පොඩි ආතල් එකක් ගමු : ආණ්ඩුවේ හිතවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා

හාමුදුරුවනේ ඩීල් එකෙන් වැඩි ලාභයක් නැහැ - ඒකෙන් පොඩි ආතල් එකක් ගමු : ආණ්ඩුවේ හිතවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka