සජිත්, චන්ද්‍රිකා මග යයි – ඊයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමටත් විනාඩි 90 ප්‍රමාදයිලු

සජිත්, චන්ද්‍රිකා මග යයි - ඊයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමටත් විනාඩි 90 ප්‍රමාදයිලු
  • සජිත් ප්‍රේමදාස

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka